Medzinárodná konferencia
29. - 30. 10. 2009 | Bratislava
Koberovy

PRIHLÁSENIE PRÍSPEVKOV

Prijatie abstarktov bolo 31. mája 2009 ukončené.

O akceptovaní Vašeho príspevku Vás budeme informovať elektronickou poštou.
Autori príspevkov prijatých do publikácie konferencie obdržia informácie vrátane pokynov pre zaslanie konečných textov do 25. júna 2009.

Uzávierka plných textov príspevkov je 31. augusta 2009.

Na konferencii môžu byť príspevky prezentované česky, slovensky alebo nemecky. Bude zabezpečené simultánne tlmočenie.

ODBORNÉ TÉMY

PRÍPRAVNÝ VÝBOR